スーパーコピー時計 スーパーコピー財布 スーパーコピーバッグ ブランドコピー時計 スーパーコピーヴィトン ブランドコピー コピーブランド ブランド偽物 iphoneケースブランドコピー ブランド時計コピー 時計コピー ブランド激安 スーパーコピー 安全なサイト
Дипломиране ВУЗФ

Дипломиране

Студентите завършват обучението си в магистърска степен със защита на дипломна работа и в бакалавърска степен при успех по-висок от Мн. добър 5,00.


Право на явяване на защита на дипломна работа имат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити за бакалавърската и магистърската степен и са изпълнили другите задължения, предвидени в учебния план за специалността и формата на обучение.


Ръководителят на съвета на специалността определя научни ръководители на дипломантите и рецензенти на дипломните им работи.


Защитата на дипломна работа се организира в рамките на три сесии, времето за които се определя в учебния план за специалността и формата на обучение.  За явяването на защита на дипломна работа се подава молба от съответния студент до ректора.


Студентите се явяват на защита на дипломна работа на трета и следваща сесия с индивидуални протоколи, които се изготвят от дирекция „Учебна дейност” най-малко един ден преди датата на провеждане на защитата и след заплащане на определената такса.


Защитата на дипломната работа се провежда пред комисия, която включва най-малко трима хабилитирани преподаватели в съответната научна област. В нея могат да участват също така  хабилитирани лица от други висши училища и специалисти от практиката.


Студентите, които са изпълнили всички задължения по учебния план, получават диплома за висше образование на образователно-квалификационната степен „бакалавър” и „магистър” по съответната специалност с професионална квалификация „икономист”. Висшето училище издава към дипломата европейско дипломно приложениe.


 

Инструкции

 

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ


Всяка писмена работа, независимо дипломна, курсова или др., трябва да има увод, изложение и заключение. Специално за дипломните работи тези три части се отделят визуално по следния начин (предхождани от съдържание и последвани от списък с използваната литература):


 • АНОТАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСНИ ЕЗИК
  (по ок. ½ страница)

 

 • СЪДЪРЖАНИЕ

 • УВОД

 Първа глава
 Втора глава
 Трета глава

ИЗЛОЖЕНИЕ, най-често от 3 глави за целите на дипломните работи. Не се пише „ИЗЛОЖЕНИЕ” преди Първа глава, това се подразбира.


 • ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 • ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Източниците, вкл. интернет сайтове, се подреждат по азбучен ред, на кирилица и на латиница поотделно, като се следват изискванията за оформление на Harvard Reference Style.


 • ПРИЛОЖЕНИЯ (ако има)

УВОДЪТ е особено важен, в него трябва да се посочи с няколко изречения какво твърдение дипломантът се стреми да докаже в работата, това е т. нар. „теза”.

След това трябва да се посочат обект, цели и задачи на работата, както и методологията, която е избрана – напр. статистически анализ, качествен анализ и пр.

Текстът трябва да бъде изряден от гледна точка на правопис и оформление. Стилът на писане трябва да бъде академичен като се избягват:

 • Емоционални изрази
 • Оценъчни изрази, освен ако в текста не се доказва съответното твърдение
 • Разговорна реч („да се разнищи проблема”, „кризата свърши много зле” и пр.)
 • Публицистичен стил (обикновено се получава в резултат на използването на материали от пресата)
 • Поетични изрази
 • Цитиране на стихове и крилати фрази
 • Многоточия, възклицания, няколкократно повторение на въпросителни и удивителни
 • Използване на визуални материали като снимки и картини в текстовете


ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ:

 • Шрифт: 12, Times New Roman,
 • Междуредие: 1,5
 • Подравняване: Justified
 • Отстъп при нов абзац: 1,25 см
 • Разстояние между абзаците: няма
 • Бележки под линия се изписват с шрифт 11, Times New Roman, междуредие „Single”
 • Графиките и таблиците се оформят също според стандартните изисквания за това

ОБЕМЪТ НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ МЕЖДУ 45-50 СТР., ВКЛ. ГРАФИКИ И ТАБЛИЦИ В ТЕКСТА.


След предаването на дипломната работа от дипломанта в дирекция „Учебна дейност”, тя се разпределя за рецензиране. Към момента критериите за предварителна оценка от рецензентите са следните:

КРИТЕРИИ

 • Поставени теза, обект, цели и задачи
 • Ползвани разнообразни литературни източници
 • Структуриране
 • Ползване на актуални данни
 • Наличие на практическа насоченост
 • Наличие на авторско участие

Предварителната оценка се формира като средна претеглена от горепосочените критерии. Наличието на авторско участие е критерият с най-голяма тежест за оценката. Освен тази предварителна оценка, в рецензията си рецензентът ще посочи силни и слаби страни на работата и ще зададе на дипломанта няколко въпроса по темата на работата му. Рецензиите се предоставят на студентите няколко дни преди защитата на дипломните работи.

При установяване на плагиатство студентът не се допуска до защита. Затова е много важно използването на източниците да става с коректно позоваване с бележки под линия в текста по модела на Harvard Reference Style. 

Научни ръководители

доц. д-р Виржиния Желязкова, Зам.-ректор по учебната дейност и качеството, vzhelyazkova@vuzf.bg

доц. д-р Яким Китанов, Декан, qkitanov@vuzf.bg

доц. д-р Евгени Евгениев, Зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение, eevgeniev@vuzf.bg

проф. д-р Огняна Стоичкова, Ръководител на учебен съвет “Финанси”, ostoichkova@vuzf.bg

проф. д-р Радослав Габровски, Ръководител на учебен съвет “Застраховане и осигуряване”, rgabrovsky@vuzf.bg

доц. д-р Десислава Йосифова, Ръководител на учебен съвет “Счетоводство и контрол”, dyosifova@vuzf.bg

проф. д-р Боян Дуранкев, durankev@yahoo.com

проф. д.ик.н. Михаил Динев, mpetrov@vuzf.bg

гл. ас. д-р Радостин Вазов, vazov_rado@vuzf.bg

доц. д-р Даниела Бобева, d.bobeva@iki.bas.bg

проф. д-р Снежана Башева, sbasheva@vuzf.bg

доц. д-р Григор Димитров, gdimitrov@vuzf.bg

доц. д-р Ирена Маркова, imisheva@vuzf.bg

проф. д-р Огнян Симеонов, osimeonov@vuzf.bg

доц. д-р Али Вейсел, aveysel@vuzf.bg

доц. д-р Юлия Добрева, jdobreva@vuzf.bg

доц. д-р Станислав Димитров, dim_stanislav@yahoo.com

доц. д-р Даниела Илиева, daniela@daniela.bg

гл.ас. д-р Бисер Райнов, brainov@vuzf.bg

проф. д-р Румен Трифонов, rtrifonov@vuzf.bg

 

доц. д-р Жельо Христозов, jhristozov@vuzf.bg

доц. д-р Наталия Футекова, n.futekova@erp.bg

доц. д-р Маню Моравенов, m.moravenov@focalpoint.bg

Срокове

Срокове за дипломни защити – февруари 2019 г.
Уважаеми студенти,
Във връзка с предстоящата зимна сесия за защита на дипломни работи, моля да обърнете внимание, че важните срокове са следните:
30 ноември 2018 г. – Избор на тема, научен ръководител и подаване на молба във фронт офиса на ВУЗФ (понеделник – петък). Сканирани молби с положен подпис ще се приемат само на следния имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg
ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани молби, без положен подпис или писмено потвърждение от научния ръководител.
10 януари 2019 г. – Подаване на първоначалните варианти на дипломните работи за преглед и бележки, само към научните ръководители.
28 януари – 31 януари 2019 г. – Справка с главната книга за всички нанесени оценки, на място в дирекция „Учебна дейност“.
ВАЖНО: Подписването е задължително условие, за да бъдете допуснати до защита на дипломна работа!
За студентите, които ще полагат изпит на редовна или ликвидационна сесия, срокът за полагане на подпис в главната книга е до 08.02.2019 г.
· 31 януари 2019 г. – Предаване на окончателния вариант на дипломната работа на хартиен носител във фронт-офиса на ВУЗФ и в електронен вариант на следния имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg
ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани финалните варианти на хартиен носител, без положен подпис или писмено потвърждение от научния ръководител.
25 февруари 2019 г. – Изпращане на рецензии до дипломантите
28 февруари 2019 г. – Дипломни защити
ВАЖНО: За да бъдете допуснати до защита на дипломна работа е необходимо:

• Да нямате финансови задължения към ВУЗФ;

• Да не дължите книги към библиотеката на ВУЗФ;

• В случай, че в годината на завършване сте пропуснали явяване на редовна (първата дата след края на последния Ви семестър) и поправителна сесия, при предаване на дипломната работа да предоставите квитанция за заплатена административна такса за допускане до защита в размер на 300 лв.; Моля да вписвате в основанието за плащане: Административна такса за допускане до защита през 02.2019 г., 3-те си имена и фак.№

• Да направите справка с главната книга, по график за който ще получите допълнителна информация, относно всички нанесени оценки, на място в дирекция „Учебна дейност“;

• В случай , че сте пропуснали срокове, а искате да се явите на тази сесия, заплащате административна такса в размер на 500 лв.

По-долу ще видите видеото и презентацията от миналия семинар по тези теми:
ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОТО ТУК : ЧАСТ 1 , ЧАСТ 2
Ръководството на ВУЗФ

 


СРОКОВЕ ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ – ОКТОМВРИ 2018 г.


Уважаеми студенти,

Във връзка с предстоящата есенна сесия за защита на дипломни работи, моля да обърнете внимание, че важните срокове са следните:

15 юни 2018 г. – Избор на тема, научен ръководител и подаване на молба във фронт офиса на ВУЗФ. Сканирани молби с положен подпис ще се приемат само на посочения адрес в сайта: http://diplomirane.vuzf.bg/#Изпращаненамолба или на следния имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани молби, без положен подпис или писмено потвърждение от научния ръководител.

10 август 2018 г. – Подаване на първоначалните варианти на дипломните работи за преглед и бележки, само към научните ръководители.

17 септември21 септември 2018 г. – Справка с главната книга за всички нанесени оценки, на място в дирекция „Учебна дейност“ по график за който ще получите допълнителна информация.

ВАЖНО: Подписването е задължително условие, за да бъдете допуснати до защита на дипломна работа!  Моля да носите с Вас студентските си книжки за удостоверяване на оценките.

21 септември 2018 г. – Предаване на окончателния вариант на дипломната работа на хартиен носител във фронт офиса на ВУЗФ и в електронен вариант на посочения адрес в сайта: http://diplomirane.vuzf.bg/#Предаваненадипломнаработа или на следния имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани финалните варианти на хартиен носител, без положен подпис или писмено потвърждение от научния ръководител.

8 октомври 2018 г. – Изпращане на рецензии до дипломанта

11 октомври 2018 г. – Дипломни защити

ВАЖНО: За да бъдете допуснати до защита на дипломна работа е необходимо:     

 • Да нямате финансови задължения към ВУЗФ;

 

 • Да не дължите книги към библиотеката на ВУЗФ;

 

 • В случай, че в годината на завършване сте пропуснали явяване на редовна (първата дата след края на последния Ви семестър) и поправителна сесия, при предаване на дипломната работа да предоставите квитанция за заплатена административна такса за допускане до защита в размер на 300 лв.;

 

ВАЖНО: Моля да вписвате в основанието за плащане: Административна такса за допускане до защита през  10.2018 г., 3-те си имена и фак.№

 • Да направите справка с главната книга, по график за който ще получите допълнителна информация, относно всички нанесени оценки, на място в дирекция „Учебна дейност“;

 

 • В случай , че сте пропуснали някои от сроковете упоменати по-горе, а желаете да се явите на тази сесия (10.2018 г.), е необходимо да подадете молба до ректора на ВУЗФ, придружена с квитанция за запатена административна такса в размер на 500 лв.

По-долу ще видите видеото и презентацията от миналия семинар по тези теми:

ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОТО ТУК  : ЧАСТ 1 , ЧАСТ 2

Моля да се придържате към изискванията за подготовка на дипломните работи и към обявените крайни срокове, които ще намерите на сайта на ВУЗФ: http://www.vuzf.bg/?Template=VUZFMasterGraduate

 При въпроси, моля обръщайте се към научните си ръководители.

Ръководството на ВУЗФ

 

 

 

Срокове за дипломни защити – юли 2018 г.


Уважаеми студенти,

Във връзка с предстоящата лятна сесия за защита на дипломни работи, моля да обърнете внимание, че важните срокове са следните:

15 март 2018 г. – Избор на тема, научен ръководител и подаване на молба във фронт офиса на ВУЗФ. Сканирани молби с положен подпис ще се приемат само на посочения адрес в сайта: http://diplomirane.vuzf.bg/#Изпращаненамолба

ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани молби, без положен подпис или писмено потвърждение от научния ръководител.

30 май 2018 г. – Подаване на първоначалните варианти на дипломните работи за преглед и бележки, само към научните ръководители.

25 юни29 юни 2018 г. – Справка с главната книга за всички нанесени оценки, на място в дирекция „Учебна дейност“.

ВАЖНО: Подписването е задължително условие, за да бъдете допуснати до защита на дипломна работа!  Моля да носите с Вас студентските си книжки за удостоверяване на оценките.

За студентите, които ще полагат изпит на ликвидационна сесия, срокът за полагане на подпис в главната книга е до 10.07.2018 г.

ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани финалните варианти на хартиен носител, без положен подпис или писмено потвърждение от научния ръководител.

26 юли 2018 г. – Дипломни защити

 

 

 

 

ВАЖНО: За да бъдете допуснати до защита на дипломна работа е необходимо:

 • Да нямате финансови задължения към ВУЗФ;

 

 • Да не дължите книги към библиотеката на ВУЗФ;

 

 • В случай, че в годината на завършване сте пропуснали явяване на редовна (първата дата след края на последния Ви семестър) и поправителна сесия, при предаване на дипломната работа да предоставите квитанция за заплатена административна такса за допускане до защита в размер на 300 лв.;

 

ВАЖНО: Моля да вписвате в основанието за плащане: Административна такса за допускане до защита през  07.2018 г., 3-те си имена и фак.№

 • Да направите справка с главната книга, по график за който ще получите допълнителна информация, относно всички нанесени оценки, на място в дирекция „Учебна дейност“;

 

 • В случай , че сте пропуснали срокове, а искате да се явите на тази сесия, заплащате административна такса в размер на 500 лв. 

По-долу ще видите видеото и презентацията от миналия семинар по тези теми:

ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОТО ТУК  : ЧАСТ 1 , ЧАСТ 2

Моля да се придържате към изискванията за подготовка на дипломните работи и към обявените крайни срокове, които ще намерите на сайта на ВУЗФ: http://www.vuzf.bg/?Template=VUZFMasterGraduate

При въпроси, моля обръщайте се към научните си ръководители.

Ръководството на ВУЗФ

Your Content Here

Go To Appearance -> Customize and Select a Page To Display Here.

Бланки на молби

Моля изтеглете, попълнете, разпишете, сканирайте и изпратете молбата си.


Катедра “Финанси”

Катедра “Счетоводство и контрол”

Катедра “Застраховане и осигуряване”

Катедра “Маркетинг и мениджмънт”

Списък специалности по катедри

/>

 

 

 

 

 

Дати за защита на дипломни работи
 

Примерни теми за дипломни работи